GRUSDATABASEN

Forekomstområde 102210
Lyngdal (4225) kommune, Agder fylke.
Navn på forekomstområdet: Rom
(Sist oppdatert 12.jun.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Lyngdal (1411-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 388078 Y-koord: 6447612
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Breelvavsatt sand og grus som terrasse med 5-8 m mektighet ved Rom. Storparten av forekomsten er bebygd eller består av dyrka mark. Det er ingen massetak eller åpne snitt som viser kornstørrelsen, men det er rimelig å anta at forholdene er tilnærmet lik forekomst 9. Noe grus og sporadisk stein i topplaget, mens det nedover i forekomsten hovedsakelig er sand.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 5.00 m. Areal : 852119 m2.
Volum : 4260596 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Skog : 10%
Bebygd : 40%
Dyrka mark : 50%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse