GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103640
Eigersund (1101) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Byrkeland
(Sist oppdatert 07.okt.2009)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Bjerkreim (1212-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 333239 Y-koord: 6490992
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en erosjonsrest av en breelvavsetning. Terrasseflata ligger mellom 5-10 meter over vannivå i elva. Massene består av sortert sand og grus.Det blir tatt ut og foredlet masser ved knusing og sikting. Forekomsten er en meget viktig lokal ressurs. Jernbanen krysser terrassen.


Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 3.00 m. Areal : 99681 m2.
Volum : 299044 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 10%
Dyrka mark : 90%

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 333016 Y-koord: 6491034

Betydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus

Bilder
1. Bilde av massetaket
2. Lagerhauger i massetaket


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse