GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103674
Sandnes (1108) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Tengesdal
(Sist oppdatert 29.sep.2005)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Høle (1212-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 323464 Y-koord: 6529047
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten består av breelv/morenemateriale på begge sider av Tengesdalen. Massetak vest i forekomsten viser usortert, blokkrik morene med lommer av sortert sand og grus. "Uryddig" massesammensetning. Usikker mektighet og utstrekning. Forekomsten synes ikke å vær interessant for kommersiell drift, men stedvis finnes masse som kan dekke lokale private behov.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning
: Morene

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 323099 Y-koord: 6529111

Betydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus

Bilder
1. Bilde av massetaket sett mot nordvesrt fra vegen.

Avsetning
Type(r) : Morene

Kornfraksjoner

Blokk : 5%
Stein : 20%
Grus : 35%
Sand : 40%


Denne utskriften ble generert 18.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse