GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103676
Sandnes (1108) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Levang
(Sist oppdatert 29.sep.2005)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Høle (1212-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 320070 Y-koord: 6527339
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten består av breelv-/moreneterrasser øst for Skrussfjellet og ved Leang-gårdene. Morenepreget materiale med en del stor blokk. Noe sortert sand og grus i partier. Forekomsten inneholder trolig en god del sand og grus. Usikker massesammensetning i terrassen ved Levang. Det må utføres oppfølgende undersøkelser for å finne nye aktuelle uttaksområder.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse
: Morene

Størrelse
Mektighet : 4.00 m. Areal : 308698 m2.
Volum : 1234793 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 5% Blokk : 5%
Dyrka mark : 95% Stein : 15%
Grus : 20%
Sand : 60%

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 319639 Y-koord: 6527211

Betydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus

Bilder
1. Bilde av uttaksområdet sett mot nord.
2. Dagens uttaksområde i nordøst.
3. Mot dagens uttaksområde i nordøst.

Kornfraksjoner

Blokk : 5%
Stein : 15%
Grus : 20%
Sand : 60%


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse