GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103686
Sandnes (1108) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Tveit
(Sist oppdatert 29.sep.2005)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Høle (1212-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 322311 Y-koord: 6524329
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten består av breelvterrasser ved Bråland og Tveit og erosjonsrester ved Svihus. Materialet består av sortert sand og grus under 0,5 meter topplag av (steinig) grus i terrassene. I lavere områder er det myrdannelse og stedvis er avgrensningen usikker mot omkringliggende moreneavsetninger. De volumberegnede breelvavsetningene inneholder masser godt egnet for tekniske formål. Viktig forekomst i forsyningen av byggeråstoff, spesielt til betongformål.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 4.00 m. Areal : 480242 m2.
Volum : 1920967 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 5% Stein : 5%
Utdrevet massetak : 10% Grus : 30%
Dyrka mark : 85% Sand : 65%

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 321509 Y-koord: 6524562

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Grus : 30%
Sand : 70%

Massetak 2

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 321139 Y-koord: 6524421

Betydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus

Bilder
1. Panorama av massetaket fra sørøst mot vest.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Kornfraksjoner

Stein : 10%
Grus : 40%
Sand : 50%


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse