GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103688
Sandnes (1108) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Orraberget
(Sist oppdatert 29.sep.2005)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Høle (1212-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 319046 Y-koord: 6524768
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten består av en esker-rygg ved Hetland og en flate med breelvmateriale ved Orraberget. Et lite massetak i eskeren viser 0.5-1.5 m grus og sand over hovedsakelig sandig materiale. Det er ingen snitt som viser kornstørrelsen i flata ved Orraberget. I begge avsetningene er det masser som kan brukes til byggtekniske formål.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Haug/rygg

Størrelse
Mektighet : 3.00 m. Areal : 93344 m2.
Volum : 280033 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 5% Stein : 5%
Dyrka mark : 15% Grus : 30%
Annet : 35% Sand : 65%
Skog : 45%

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 319749 Y-koord: 6524671

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Grus : 30%
Sand : 65%

Massetak 2

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 319674 Y-koord: 6524577

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 2%
Grus : 23%
Sand : 75%


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse