GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103696
Sandnes (1108) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Vaule
(Sist oppdatert 23.nov.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Stavanger (1212-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 311530 Y-koord: 6522401
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en mektig breelvavsetning overlagret av 4-5 meter leirholdig morene med en haugete overflate. Snitt i avsetningen viser 15-20 m horisontale lag av sand, grusmed noe stein. Sør i forekomsten er det et stort massetak hvor det er etablert betongfabrikk. Det er tatt ut betydelige mengder både til veg- og betongformål fra forekomsten som er meget viktig i forsyningen av sand og grus som byggeråstoff i distriktet.

Bilder
1. Massetaket og forekomsten sett mot nordøst.
2. Massetaket og forekomsten sett mot nord-nordøst

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Haug/rygg
: Morene

Størrelse
Mektighet : 10.00 m. Areal : 264853 m2.
Volum : 2648526 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 5% Stein : 5%
Dyrka mark : 20% Grus : 40%
Annet : 20% Sand : 55%
Utdrevet massetak : 25%
Skog : 30%

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 311530 Y-koord: 6522401

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Bilder
1. Bilde av stuffen sett mot nord.
2. Bilde av produksjonsanleggene.
3. Oversiktsbilde av stuffen.

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Grus : 40%
Sand : 55%


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse