GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103700
Sandnes (1108) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Gandal
(Sist oppdatert 29.sep.2005)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Stavanger (1212-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 309862 Y-koord: 6523735
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en breelvavsetning mellom Ganddal og Lonavatnet. Ingen snitt, men trolig breelvmateriale av sand og grus med morene på toppen. Usikker mektighet og avgrensing. De 2 mektigste områdene innenfor forekomsten er med i volumanslaget.Mesteparten av forekomsten er bebygd, og uttak er lite aktuelt.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Haug/rygg
: Morene

Størrelse
Mektighet : 4.00 m. Areal : 376478 m2.
Volum : 1505909 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Dyrka mark : 40%
Bebygd : 60%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse