PUKKDATABASEN

Forekomstområde 103704
Sandnes (1108) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Hogstad
(Sist oppdatert 29.sep.2005)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Stavanger (1212-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 317463 Y-koord: 6531806
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Granodioritt
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Forekomsten er en større ås på nordsida av Lutsivatnet. Hovedbergarten er en middelskornet, tilsynelatende massiv, mellomgrå granittisk bergart (granodioritt?), stedvis med svakt gneispreg (foliasjon). Det er ukjent om hele åsen består av denne bergarten. Steinbrudd og pukkverk ligger på østsida av åsen, og de østligste delene av bruddet inneholder brede soner (2-10 m) av sterkt forvitret fjell (feltspat) som brukes som ren fyllmasse. Pukkverket ligger ca. 9 km nordøst for Sandnes sentrum. Reservene er betydelige (større enn 5 mill. m3) dersom bergarten fortsetter et stykke inn i fjellet.
Strøk/fall-markant sprekkeretning i høyeste delen av bruddet. I vestre og høyeste del er bergarten en middels til grovkornig, massiv, granodiorittisk gneis. Østre deler er oppsprukket og med dannelse av rust, dels langs sprekkene, dels en mer omfattende omvandling av granodioritten. Sentrale deler er sterkt preget av rust pga. hydrotermal omvandling av berggrunnen. Denne bergarten har dårlige egenskaper som pukk. Mot øst er det en relativ skarp kontakt med en friskere mafisk bergart som har bedre egenskaper.
Steinbruddet er stort og vurderes som meget viktig i forsyningen av knuste steinmaterialer til enklere tekniske formål i distriktet.

Bilder
1. Oversikt over bruddet sett mot nordvest.

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 317458 Y-koord: 6531831

Betydning : Lokal betydning
Dom. bergart : Granodioritt

Bilder
1. Bilde av nordøstre delen av bruddet.
2. Bilde av nordvestre delen av bruddet.


Denne utskriften ble generert 18.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse