GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103722
Lund (1112) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Moi
(Sist oppdatert 07.okt.2009)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Sokndal (1311-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 357047 Y-koord: 6481272
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten består av breelvterrasser og et elvedelta ved Lund kirke. I den sørlige terrassen er det et nedlagt massetak og materialet her består av sortert sand, til dels siltholdig, grus og en del stein. Elvesletta ved kirken består trolig av bedre sortert sand og grus. I lia nord og sør for forekomsten er det moreneterrasser som muligens inneholder grusig morene.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse
: Elveavsetning : Delta
: Morene

Kornfraksjoner

Stein : 10%
Grus : 30%
Sand : 60%

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 357058 Y-koord: 6481092

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 10%
Grus : 30%
Sand : 60%


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse