GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103792
Bjerkreim (1114) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Oremo
(Sist oppdatert 06.okt.2009)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Bjerkreim (1212-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 331029 Y-koord: 6499121
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en breelvterrasse med horisontalt lag av godt sortert sand og grus. Terrasseflata ligger 5-10 meter over elvenivå. Det er et massetak i terrassen. Hele terrassen er oppdyrket, men kan inneholde masser egnet til tekniske formål. Dette må undersøkes nærmere.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 3.00 m. Areal : 358893 m2.
Volum : 1076679 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 5% Grus : 40%
Dyrka mark : 95% Sand : 60%

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 331029 Y-koord: 6499121

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Grus : 40%
Sand : 60%


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse