GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103820
Hå (1119) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Håland
(Sist oppdatert 23.jun.2005)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Nærbø (1212-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 307531 Y-koord: 6506263
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten består av haug-/ryggformede breelvavsetninger. Nord i forekomsten er det dårlig sortert steinig grus. I vest består massene av godt sortert sand og grus. Deler av eskersystemet er utdrevet og planert til jordbruksland. Mest aktuelle uttaksområder er de høyeste partiene i det vestre delområdet og området ved massetaket til Åna kretsfengsel. Sand er den dominerende kornstørrelsen i disse områdene.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Haug/rygg

Størrelse
Mektighet : 5.00 m. Areal : 245260 m2.
Volum : 1226297 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Massetak : 5% Grus : 40%
Skog : 15% Sand : 60%
Annet : 40%
Dyrka mark : 40%

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 307889 Y-koord: 6505862

Betydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus

Bilder
1. Bilde av massetaket sett mot nordøst

Kornfraksjoner

Grus : 30%
Sand : 70%

Massetak 2

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 307799 Y-koord: 6506591

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Grus : 35%
Sand : 60%

Massetak 3

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 307199 Y-koord: 6506022

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Massetak 4

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 307338 Y-koord: 6506123

Betydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus

Bilder
1. Bilde mot det vestre delarealet med massetak 3 og 4

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Haug/rygg
: Morene


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse