GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103862
Time (1121) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Nordre Kalberg
(Sist oppdatert 24.nov.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Stavanger (1212-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 311951 Y-koord: 6521992
Ressurs
Råstoffbetydning : Nasjonal betydning
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Hauger med 10-20 meter morene og moreneleire over horisontale gruslag. Ved grusdrift må morenemassene fjernes. Leira kan brukes til teglproduksjon. Det er vanskelig og avgrense forekomsten, men grusen ligger trolig sammenhengende over et stort område.
Massene vurderes som godt egnet til tekniske formål, men er vanskelig drivbar p.g.a. mektig overdekning. Det er tidligere tatt ut noe grus fra to mindre massetak. Det er nå åpnet et nytt massetak i forekomsten hvor det tas ut sand og grus til forskjellige formål.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Haug/rygg
: Morene

Kornfraksjoner

Stein : 0%
Blokk : 0%
Sand : 40%
Grus : 60%

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 311640 Y-koord: 6522113

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Kornfraksjoner

Blokk : 0%
Stein : 10%
Sand : 35%
Grus : 55%

Massetak 2

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 312224 Y-koord: 6521793

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Massetak 3

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 312348 Y-koord: 6522335

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Massetak 4

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 312553 Y-koord: 6521870

Betydning : Nasjonal betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Bilder
1. Bilde av massetaket med steinbruddet til høyre, sett mot sør


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse