GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103882
Gjesdal (1122) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Byrkjedal
(Sist oppdatert 08.jun.1997)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Frafjord (1312-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 345107 Y-koord: 6518962
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten består av erosjonsrester av en breelvavsetning med toppflate ca. 240 m o.h. Det er flere mindre terrasser i denne høyden. Den største terrassen er Grabakken hvor mulighetene for grusuttak er størst. Det er fjell i dagen flere steder innenfor forekomsten, noe som begrenser det uttakbare sand- og grusvolumet. Materialet består av sortert sand og grus med noe stein, men synes å være for finkornig for vegformål.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 6.00 m. Areal : 46363 m2.
Volum : 278178 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Annet : 20%
Dyrka mark : 80%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse