GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103898
Gjesdal (1122) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Rage
(Sist oppdatert 02.sep.2004)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Høle (1212-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 331928 Y-koord: 6525323
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en ryggformet breelvavsetning med fjellkjerne. Store deler av forekomsten er drevet til fjell. Materialet består av skrålag av sand og grus og noe stein og blokk. Trolig begrenset drivbart volum tilbake, men en meget viktig forekomst i forsyningen av sand og grus.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Isranddelta
: Haug/rygg

Størrelse
Mektighet : 6.00 m. Areal : 69148 m2.
Volum : 414888 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Utdrevet massetak : 20% Blokk : 2%
Dyrka mark : 20% Stein : 15%
Skog : 60% Grus : 33%
Sand : 50%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 331850 Y-koord: 6525420

Betydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus

Bilder
1. Bilde av massetaket sett mot nordøst.

Kornfraksjoner

Blokk : 2%
Stein : 15%
Grus : 33%
Sand : 50%


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse