GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103904
Gjesdal (1122) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Helland
(Sist oppdatert 02.sep.2004)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Høle (1212-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 327471 Y-koord: 6516877
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Haug og ryggformet breelvterrasse med flate på 290 m o.h. massene består av godt sorterte lag av grus og sand over ensgradert sand. Massene er generelt for finkornige for bruk til vegformål, men synes godt egnet til betongformål selv om innholdet av grov grus og stein med fordel kunne vært høyere. Massene blir brukt til betong (Skjæveland cementstøperi). En stor del av forekomsten er allerede utdrevet.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse
: Haug/rygg

Størrelse
Mektighet : 10.00 m. Areal : 93713 m2.
Volum : 937132 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 10% Stein : 0%
Utdrevet massetak : 15% Blokk : 0%
Dyrka mark : 75% Grus : 15%
Sand : 85%

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 327441 Y-koord: 6516841

Betydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus

Bilder
1. Bilde av massetaket sett mot nordvest.

Kornfraksjoner

Stein : 0%
Blokk : 0%
Grus : 15%
Sand : 85%

Massetak 2

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 327708 Y-koord: 6517104

Betydning : Ikke vurdert
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Grus : 30%
Sand : 70%


Denne utskriften ble generert 18.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse