GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103944
Sandnes (1108) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Kvednamoen
(Sist oppdatert 21.aug.2006)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Høle (1212-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 335769 Y-koord: 6527972
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten består av breelvterrasse ved Mæle (30 moh.) og lavereliggende elveterrasser. Massene består av sortert sand og grus med en del stein og blokk i overflata. Det er tidligere tatt ut mye masse fra forekomsten, men de resterende delene er for en stor del bebygd og i dagens situasjon mindre interessant for utnyttelse.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse
: Elveavsetning

Størrelse
Mektighet : 4.00 m. Areal : 297491 m2.
Volum : 1189965 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Utdrevet massetak : 5% Grus : 25%
Bebygd : 15% Sand : 75%
Dyrka mark : 80%

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 335769 Y-koord: 6527972

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Grus : 30%
Sand : 65%


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse