GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103946
Sandnes (1108) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Helle
(Sist oppdatert 14.sep.1997)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Høle (1212-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 335988 Y-koord: 6528501
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten består av elveterrasser nord for Espedalsåna og en smal breelvterrasse nord for veien. Ingen massetak, men snitt i breelvterrassen indikerer sandige masser. Forekomsten har begrenset mektighet. Forekomsten er tildels bebygd og synes ikke å være aktuell for uttak av masser.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse
: Elveavsetning

Størrelse
Mektighet : 3.00 m. Areal : 150151 m2.
Volum : 450454 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Skog : 10%
Bebygd : 20%
Dyrka mark : 20%
Annet : 50%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse