GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103950
Sandnes (1108) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Byrkjeland
(Sist oppdatert 21.aug.2006)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Høle (1212-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 338372 Y-koord: 6530279
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en breelvterrasse i høyde 100 moh. Massene består av horisontale lag av sand og grus med 15 meters mektighet over elva i den søndre delen. Nordre del av forekomsten består av ei smal stripe med sorterte løsmasser på oversiden av veien hvor massetak 3 og 4 ligger. Dette området synes mindre interessant for kommersiell utnyttelse. Det er tatt ut betydelige mengder sand og grus fra flere massetak i de sentrale delene av forekomsten, men det tas nå ut masser bare i ett. De resterende ressursene i forekomsten bør utnyttes.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 8.00 m. Areal : 155491 m2.
Volum : 1243926 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 10% Grus : 30%
Annet : 15% Sand : 70%
Dyrka mark : 25%
Utdrevet massetak : 50%

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 338169 Y-koord: 6530011

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Grus : 45%
Sand : 50%

Massetak 2

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 337759 Y-koord: 6529722

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Grus : 20%
Sand : 80%

Massetak 3

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 338578 Y-koord: 6530502

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Grus : 20%
Sand : 80%

Massetak 4

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 338808 Y-koord: 6530672

Betydning :
Materiale : Sand og grus


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse