GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103952
Sandnes (1108) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Løland
(Sist oppdatert 24.nov.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Høle (1212-1)
Frafjord (1312-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 339929 Y-koord: 6531782
Ressurs
Råstoffbetydning : Nasjonal betydning
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en breelvavsetning bygd opp til ca. 150 moh. og med den høyeste terrasseflata ca. 48 meter høyere enn Espedalsvatnet. Det er et stort massetak som drives i to nivåer i den sydlige delen av forekomsten. Massene består av et grovt topplag men grov grus og stein over veksling mellom sand og grus og grovere grus og steinlag. I dypere lag består massene av sand med noen gruslag. Forekomsten er en stor og viktig ressurs i forsyningen av byggeråstoff og bør derfor utnyttes maksimalt. Forekomsten er klassifisert som nasjonalt viktig.

Bilder
1. Bilde av den sydlige delen av forekomsten med massetaket

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Delta
: Terrasse

Størrelse
Mektighet : 25.00 m. Areal : 378031 m2.
Volum : 9450766 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 3% Blokk : 5%
Utdrevet massetak : 5% Stein : 15%
Dyrka mark : 20% Sand : 40%
Annet : 72% Grus : 40%

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 339929 Y-koord: 6531782

Betydning : Nasjonal betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Bilder
1. Bilde av uttaksområdet sett mot nordøst.
2. Oversikt over øvre nivå
3. Detalj på øverste nivå
4. Detaljer på nedre nivå sett nordøst.
5. Detaljer på nedre nivå sett mot norvest.

Kornfraksjoner

Blokk : 5%
Stein : 20%
Sand : 35%
Grus : 40%


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse