GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103954
Sandnes (1108) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Nedre Espedal
(Sist oppdatert 24.nov.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Høle (1212-1)
Frafjord (1312-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 340302 Y-koord: 6531607
Ressurs
Råstoffbetydning : Nasjonal betydning
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en breelvavsetning med en stor deltaflate i sørvest og et mer kupert, ablasjonmorene/dødisterreng på den nordlige delen. Høyeste nivå er om lag 153 moh. Terrassen ved Nedre Espedal ligger i nivå 115 moh, mens laveste punkt i massetaket er ca 15 meter lavere enn dette. Det er store variasjoner i kornstørrelse og lagdeling, og forekomsten har et betydelig innhold av grove masser egnet for knusing. Forekomsten er en stor og meget viktig ressurs i forsyningen av kvalitetsmasser til byggetekniske formål. Den nordlige delen med dødisterreng har kvartærgeologisk verneverdi, men vern må vurderes opp mot forekomstens betydningen som en nasjonalt viktig grusressurs.

Bilder
1. Oversikt over massetaket og forekomsten sett mot nordøst
2. Eskeren i den nordre delen av forekomsten sett mot sørøst
3. Dødisterrenget nord på Forekomsten
4. Bilde fra toppen av massetaket tatt mot sør.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse
: Dødisterreng

Størrelse
Mektighet : 20.00 m. Areal : 911216 m2.
Volum : 18224329 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 5% Blokk : 5%
Dyrka mark : 45% Stein : 10%
Annet : 50% Grus : 40%
Sand : 45%

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 340249 Y-koord: 6531241

Betydning : Nasjonal betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Bilder
1. Den ytterste delen av ryggen med Espedalsvannet i bakgrunnen
2. Dagens uttaksområde sett mot nordvest.
3. Panorama av stuffen fra nordøst til øst.
4. Den høye stuffen sett mot nord.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Delta
: Dødisterreng

Kornfraksjoner

Blokk : 5%
Stein : 15%
Grus : 35%
Sand : 45%


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse