GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103958
Sandnes (1108) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Øvre Espedalen
(Sist oppdatert 21.aug.2006)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Frafjord (1312-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 343600 Y-koord: 6534162
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er et elvedelta i nordøst-enden av Espedalsvatnet. Mesteparten av arealet ligger 0-2 meter over elvenivå, men 2 områder ligger noe høyere. Disse er volumberegnet. Ingen massetak eller snitt, men materialet består trolig av sortert sand og grus. Forekomsten kan inneholde masser egnet for tekniske formål, men synes ikke interessant for uttak i dagens situasjon med store uttak lenger nede i dalen.

Avsetning
Type(r) : Elveavsetning Form(er) : Delta

Størrelse
Mektighet : 3.00 m. Areal : 278597 m2.
Volum : 835789 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 10%
Dyrka mark : 90%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse