GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103964
Sandnes (1108) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Nerabø
(Sist oppdatert 08.jun.1989)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Lysekammen (1313-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 365538 Y-koord: 6548735
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten består av breelvterrasser på begge sider av Lyseelva og en lavereliggende elveslette. De høyeste terrassene er med i volumanslaget. Forekomsten inneholder trolig godt sorterte skrålag av sand og grus. Forekomsten ble ikke befart i 1997 og 2006 og beliggenheten tilsier kun lokal interresse..

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse
: Elveavsetning : Elveslette

Størrelse
Mektighet : 6.00 m. Areal : 150650 m2.
Volum : 903899 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 30%
Skog : 30%
Annet : 40%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 18.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse