GRUSDATABASEN

Forekomstområde 103988
Strand (1130) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Botne
(Sist oppdatert 22.jul.2006)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Høle (1212-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 332629 Y-koord: 6541911
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Breelvdeltaet ved Botne har vært en viktig ressurs for områdets sand- og grusforsyning. Riksvegen går over den gjenstående ryggen mot Botnevatnet og de gjenværende ressurser er svært begrensede. Bare i den østlige delen er det noe masse igjen. Bunnen av massetaket er oppdyrket og forekomsten vurderes i dag som lite viktig i forsyningen av sand og grus.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 5.00 m. Areal : 104709 m2.
Volum : 523543 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Skog : 5% Blokk : 2%
Dyrka mark : 20% Stein : 10%
Bebygd : 25% Grus : 28%
Utdrevet massetak : 50% Sand : 60%

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 332629 Y-koord: 6541911

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Bilder
1. Bilde av massetaket tatt mot sørøst.

Kornfraksjoner

Blokk : 2%
Stein : 10%
Grus : 28%
Sand : 60%


Denne utskriften ble generert 28.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse