GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104004
Hjelmeland (1133) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Kromshagen
(Sist oppdatert 24.aug.2006)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Sand (1313-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 355221 Y-koord: 6581930
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en langstrakt breelvterrasse langs vestsida av Ulladalen. Terrassenivået ligger ca. 20 meter over elvenivået. Materialet er forholdsvis dårlig sortert og er svært grovt med mye stein og stor blokk. De nordlige og sentrale delene av forekomsten er utdrevet. De gjenværende ressursene ligger under gårdsbebyggelsen og i den smalere terrassen videre mot sør.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 8.00 m. Areal : 86993 m2.
Volum : 695948 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Annet : 30% Blokk : 10%
Utdrevet massetak : 30% Stein : 15%
Dyrka mark : 40% Grus : 25%
Sand : 50%

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 355181 Y-koord: 6582104

Betydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus

Bilder
1. Oversikt sett fra sør mot vest.
2. Detalj av stuffen i sør.
3. Nordre del av uttaksområdet.

Kornfraksjoner

Blokk : 10%
Stein : 20%
Grus : 30%
Sand : 40%


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse