GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104026
Hjelmeland (1133) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Fevoll
(Sist oppdatert 23.aug.2006)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Strand (1213-2)
Lyngsvatnet (1313-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 341162 Y-koord: 6568413
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten består av breelvterrasser i øst bygd opp til 60 moh. og lavereliggende elvesletter i nordvest. Breelvterrassene er bygd opp av noe dårlig sorterte skrålag av sand og grus. Det er ingen snitt i de lavereliggende elveterrassene. Forekomsten har et stort areal, men er svært uryddig og har gjennomgående små mektigheter. Uttak synes bare interessant til lokale formål.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse
: Elveavsetning : Elveslette

Størrelse
Mektighet : 4.00 m. Areal : 135979 m2.
Volum : 543916 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Skog : 20% Grus : 25%
Annet : 40% Sand : 75%
Dyrka mark : 40%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 341299 Y-koord: 6568151

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Grus : 25%
Sand : 75%

Massetak 2

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 341398 Y-koord: 6568271

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Grus : 20%
Sand : 75%

Massetak 3

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 341238 Y-koord: 6568392

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Bilder
1. Bilde av massetaket sett mo tnordøst.

Kornfraksjoner

Grus : 20%
Sand : 80%

Massetak 4

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 340798 Y-koord: 6568691

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Grus : 10%
Sand : 90%

Massetak 5

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 341076 Y-koord: 6567997

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Grus : 40%
Sand : 60%


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse