GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104038
Hjelmeland (1133) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Årdal
(Sist oppdatert 23.aug.2006)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Strand (1213-2)
Lyngsvatnet (1313-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 339412 Y-koord: 6560185
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er et stort elvedelta med toppflate 12-15 moh. med 1-3 meter steinig topplag over godt sorterte skrålag av sand og grus. Øst i forekomsten er det noen erosjonsrester av et breelvdelta med terrasser i høyde 50-55 moh. Forekomsten demmer for Riskadalsvannet. Forekomsten synes å være lite aktuell for store masseuttak på grunn av sanddominert materiale og store konflikter med annen arealbruk. Deler av forekomsten kan like vel være aktuell for uttak, men dette må skje etter nærmere undersøkelser.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Delta
: Elveavsetning : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 6.00 m. Areal : 2174554 m2.
Volum : 13047319 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Annet : 5% Stein : 5%
Bebygd : 25% Grus : 20%
Dyrka mark : 70% Sand : 75%

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 338939 Y-koord: 6560121

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Grus : 20%
Sand : 75%

Massetak 2

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 340279 Y-koord: 6560342

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Grus : 20%
Sand : 80%

Massetak 3

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 339738 Y-koord: 6560381

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Grus : 20%
Sand : 80%


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse