GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104040
Hjelmeland (1133) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Soppaland
(Sist oppdatert 24.nov.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Strand (1213-2)
Lyngsvatnet (1313-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 340897 Y-koord: 6558905
Ressurs
Råstoffbetydning : Nasjonal betydning
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten består av en stor, øvre breelvterrasse i sørøst ved Tjentlandmoen på 60-65 moh. og lavereliggende terrasser ned til 20 moh. ned mot elva. I den øvre terrassen består massene av ca. 8 meter horisontalt liggende lag av steinig og blokkig grus, over skrålag av sand og grus. Totalt er mektighetene 20-30 meter. Elveterrassene har 1-3 meter grovt topplag over skrålag av sand og grus. Det er og har vært store uttak fra flere massetak i forekomsten. Tidligere uttaksområder er utplanert og oppdyrket. Forekomsten inneholder masser godt egnet som tilslag for en rekke byggetekniske formål og er en meget viktig nasjonal ressurs. Forekomsten er sammen 21 Valeim og 20 Tveit den viktigste forekomsten i kommunen og er klassifisert som en nasjonal viktig. Dette bør tillegges stor vekt i forhold til andre arealbruksinteresser, og mest mulig av grusarealene må reserveres som område for råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel.


Bilder
1. NorStonsforedlingsanlegg ved sjøen

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Delta
: Elveavsetning : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 17.74 m. Areal : 343885 m2.
Volum : 6101075 m3.

Kornfraksjoner

Stein : 10%
Grus : 40%
Sand : 50%

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 341285 Y-koord: 6558458

Betydning : Nasjonal betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Bilder
1. Avstandsbilde av massetaket sett mot øst.
2. Panorama av stuffen fra øst mot sør.
3. Øvre nivå sett mot øst.

Kornfraksjoner

Stein : 10%
Sand : 45%
Grus : 45%

Massetak 2

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 340238 Y-koord: 6559041

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Kornfraksjoner

Stein : 2%
Grus : 28%
Sand : 70%

Massetak 3

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 339878 Y-koord: 6559576

Betydning : Nasjonal betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Bilder
1. Bilde av stuffen mot nord-nordøst

Kornfraksjoner

Stein : 10%
Grus : 35%
Sand : 55%

Massetak 4

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 341405 Y-koord: 6558989

Betydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Kornfraksjoner

Grus : 20%
Sand : 80%


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse