GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104044
Hjelmeland (1133) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Valheim
(Sist oppdatert 24.nov.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Strand (1213-2)
Lyngsvatnet (1313-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 342022 Y-koord: 6559176
Ressurs
Råstoffbetydning : Nasjonal betydning
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en brerandavsetning som demmer opp Øvre Tysdalsvatn. Nærmest vannet er det en mektig randmorene i hele forekomstens lengde. Her består materialet av dårlig sortert steinig grus. I lavere nivåerogså av finkornig materiale som hindrer drenering fra Tysdalsvannet. Utenfor randmorenen ligger breelvterrasser i høyde 65 moh. Her er det grovt materiale med mye stein. I massetak 4 som er nedlagt og ligger nede ved elva, er det ensgradert finsand under det grove topplaget. Forekomsten er stor og inneholder masser godt egnede for ulike tekniske formål. Det er tidligere tatt ut store mengder sand og grus fra flere massetak i forekomsten. Sammen med forekomst nr. 19 er dette den viktigste grusforekomsten i Hjelmeland kommune, og er klassifisert som en meget viktige nasjonal ressurs. Dette innebærer at det bør legges til rette for en maksimal utnyttelse av disse viktige ressursene ved at forekomsten sikres som områder for råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel.


Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Isranddelta
: Elveavsetning : Randmorene
: Morene

Størrelse
Mektighet : 8.00 m. Areal : 1075847 m2.
Volum : 8606780 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Utdrevet massetak : 5% Stein : 5%
Bebygd : 5% Grus : 25%
Annet : 5% Sand : 70%
Skog : 5%
Dyrka mark : 80%

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 5

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 342219 Y-koord: 6558862

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Massetak 6

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 342495 Y-koord: 6558389

Betydning : Nasjonal betydning
Materiale : Sand og grus
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse