GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104068
Suldal (1134) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Roaldkvam
(Sist oppdatert 09.sep.1997)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Suldalsvatnet (1314-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 380158 Y-koord: 6614693
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er et elvedelta ved Roaldkvam i østenden av Suldalsvatnet med en høyereliggende breelvterrasse ved Håmo. Breelvterrassen og de mektigste delene av elvedeltaet utgjør volumanslaget for forekomsten. Håmoterrassen ligger 5-6 meter over elvesletta. Materialet i hele forekomsten er grovt med mye stein og blokk i overflata. Ingen snitt viser sammensetningen mot dypet, men materialet kan være dårlig sortert. Mesteparten av elvesletta ligger 1-3 meter over elvenivå. Det er ingen uttak av masser i forekomsten, men det kan være aktuell for uttak i deler av forekomsten, spesielt breelvterrassen ved Håmo kan være aktuell for utnyttelse. Beliggenheten gjør at forekomsten kun har interesse for bruk i nærområdet.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Delta
: Elveavsetning : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 4.00 m. Areal : 271085 m2.
Volum : 1084341 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Skog : 50% Stein : 15%
Dyrka mark : 50% Blokk : 15%
Grus : 30%
Sand : 40%

Litteratur Prøver og analyser


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse