GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104070
Suldal (1134) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Nesflaten
(Sist oppdatert 27.aug.2006)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Suldalsvatnet (1314-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 376558 Y-koord: 6614172
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er et breelvdelta mellom utløpet av Brattlandselva og Suldalsvatnet med terrasser i flere nivåer. Høyeste terrassenivå er 90 moh. (22 meter over høyeste vannstand i Suldalsvatnet). Et nedlagt massetak i øst mot elva viser materiale av sortert sand og grus med mye stein og blokk i toppflata. Hele forekomsten er båndlagt av bebyggelse og dyrkajord. Dette, og avstanden til større forbruksområder, gjør store kommersielle masseuttak mindre interessant.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Delta
: Terrasse

Størrelse
Mektighet : 6.00 m. Areal : 420687 m2.
Volum : 2524121 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Dyrka mark : 40% Stein : 5%
Bebygd : 60% Grus : 30%
Sand : 65%

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 376558 Y-koord: 6614172

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Grus : 30%
Sand : 65%


Denne utskriften ble generert 18.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse