GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104076
Suldal (1134) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Kvilldal
(Sist oppdatert 09.sep.1997)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Blåfjell (1313-1)
Suldalsvatnet (1314-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 366599 Y-koord: 6598783
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en mektig moreneavsetning mellom Kjetilstad gård og Kvilldalsvika i Suldalsvatnet. Avsetningen er preget av rygger og bekkenedskjæringer. Lengst nord i forekomsten er det noen breelv-/elveterrasser. Disse utgjør det anslåtte sand-/grusvolumet for forekomsten. Materialet er stein- og blokkrikt. Muligens noe finere materiale i de lavereliggende elve-/breelvterrassene. Forekomsten kan være en betydelig grusressurs.

1997: Sannsynligvis inneholder forekomsten store ressurser også utenfor delene som er avgrenset med heltrukket omriss. Dette gjelder spesielt noen store rygger sør for terrassene. Disse inneholder sannsynligvis grovkornig breelvmateriale eller delvis sortert morenemateriale. Disse ryggene er skogbevokst. Materialet egner seg for knusing, men vil sannsynligvis pga sin beliggenhet være lite aktuell for store uttak.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Haug/rygg
: Elveavsetning : Elveslette
: Morene

Størrelse
Mektighet : 4.00 m. Areal : 338328 m2.
Volum : 1353311 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Dyrka mark : 100% Blokk : 5%
Stein : 20%
Grus : 30%
Sand : 45%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 366408 Y-koord: 6599352

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Blokk : 5%
Stein : 20%
Grus : 30%
Sand : 45%


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse