GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104078
Suldal (1134) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Helganes
(Sist oppdatert 27.aug.2006)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Sauda (1314-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 362915 Y-koord: 6598876
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en breelvavsetning sør for utløpet av Suldalsvatnet. Mye stein i overflata. Usikker massesammensetning mot dypet, men trolig sortert sand og grus. Terrassen er bygd opp til ca. 90 moh. Noen store rasblokker på overflata helt sør i forekomsten.
Det er ingen uttak i forekomsten som har dyrka mark og gårdsbebyggelse og anses å være lite aktuell for store uttak av masser.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 3.00 m. Areal : 127940 m2.
Volum : 383821 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Dyrka mark : 100%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse