GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104084
Suldal (1134) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Veka
(Sist oppdatert 24.aug.2006)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Sand (1313-4)
Sauda (1314-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 360506 Y-koord: 6598274
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten består av en breelvterrasse ved gården Veka og flere lavereliggende elveterrasser. Breelvterrassen og den høyestliggende elveterrassen er volumberegnett. Det er åpnet massetak i forekomsten som består av et to meter grovt horisontalt topplag men grus og stein. Under er det skrålag med sand og fingrus med lag av grovere masser. Lagene har fall ut dalen.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse
: Elveavsetning

Størrelse
Mektighet : 4.00 m. Areal : 66119 m2.
Volum : 264477 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Dyrka mark : 100% Stein : 10%
Grus : 35%
Sand : 55%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 360564 Y-koord: 6598489

Betydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus

Bilder
1. Bilde av massetaket sett mot nordøst
2. Bilde av produksjonsutsyr

Kornfraksjoner

Stein : 10%
Grus : 35%
Sand : 55%


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse