GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104086
Suldal (1134) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Stropa
(Sist oppdatert 24.aug.2006)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Sand (1313-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 359398 Y-koord: 6596951
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten ved Stropa består av breelv-/elveterrasser i flere nivåer. Høyeste nivå er ca. 80 moh. Det er ingen massetak eller snitt som viser sammensetningen mot dypet, men observasjoner tyder på en god del blokk og stein i overflata. Selv om forekomsten er dyrka og har en del bebyggelse kan deler av forekomsten være aktuell for uttak ved senking av dyrkajordsarealet.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse
: Elveavsetning : Sandur

Størrelse
Mektighet : 5.00 m. Areal : 175172 m2.
Volum : 875861 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 10%
Dyrka mark : 90%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse