GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104088
Suldal (1134) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Suldalsosen
(Sist oppdatert 24.aug.2006)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Sand (1313-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 359088 Y-koord: 6596941
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en rest av en sandur i høyde 75-80 moh. som har fyllt hele dalen. Materialet består av horisontale lag av steinig grus som er noe dårlig sortert. Selv om nesten hele forekomsten er dyrket og bebygd er deler av dyrkajorda aktuell for uttak av masser. Ved tilbakeføring til dyrkajord etter endt uttak vil dyrkingsforholdene sannsynligvis bli bedret. Forekomsten må anses som en av de viktigste byggeråstoffressursene i Suldal.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Sandur

Størrelse
Mektighet : 5.00 m. Areal : 1204921 m2.
Volum : 6024606 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 40% Grus : 30%
Dyrka mark : 60% Stein : 30%
Sand : 40%

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 359088 Y-koord: 6596941

Betydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus

Bilder
1. Bilde av massetaksområdet sett mot øst.

Kornfraksjoner

Grus : 30%
Stein : 30%
Sand : 40%


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse