GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104092
Suldal (1134) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Tjøstheim
(Sist oppdatert 24.aug.2006)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Sand (1313-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 356478 Y-koord: 6596061
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en erosjonsrest av opprinnelig sanduravsetning som har fylt hele dalen. Overflata ligger i nivå 78 moh. Et lite snitt nord-øst i forekomsten viser siltige masser, men det er grovere masser i hoveddelen av avsetningen. Mektigheten til fjell er stedvis begrenset (fjell i dagen midt i forekomsten). Forekomsten er avgrenset av elva i nord og av fjell i øst. På grunn av arealbruken er sannsynligvis forekomsten lite aktuell for store uttak av masser.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Sandur

Størrelse
Mektighet : 3.00 m. Areal : 282224 m2.
Volum : 846672 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 10%
Dyrka mark : 90%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse