GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104094
Suldal (1134) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Lunde
(Sist oppdatert 24.aug.2006)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Sand (1313-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 356988 Y-koord: 6596832
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en del av samme sanduravsetning som forekomst 10,11,12 og 13. Toppflata ligger her på 76-77 moh. Forekomsten er avgrenset av elva i sør og av fjell i nord. Det er ingen massetak eller åpne snitt som kan gi informasjon om kornstørrelsen mot dypet. Det ligger en stor vannfylt dødisgrop nordøst på avsetningen. Riksveien krysser forekomsten og det er en del bebyggelse. Det er ingen uttak fra forekomsten, men den kan inneholde masser egnet for teknisk bruk. Dette må undersøkes nærmere og vurderes ved endring av dagens arealbruk.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Sandur

Størrelse
Mektighet : 5.00 m. Areal : 352909 m2.
Volum : 1764547 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 20%
Dyrka mark : 80%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 18.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse