GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104096
Suldal (1134) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Lindum
(Sist oppdatert 24.aug.2006)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Sand (1313-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 355368 Y-koord: 6596562
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten består av elveterrasser ved Lindum kvileheim og høyereliggende breelvterrasse ved Steine (83 moh.). Forekomsten er avgrenset av fjell i nord og av elva i sør. Massesammensetningen ser ut til å variere, men trolig grovt i toppen med finere materiale mot dypet. Riksvegen krysser forekomsten. Det er ingen uttak fra forekomsten i dag, men deler av de dyrkede områdene kan være aktuelt for uttak av masser.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse
: Elveavsetning

Størrelse
Mektighet : 4.00 m. Areal : 482676 m2.
Volum : 1930705 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 30%
Dyrka mark : 70%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse