GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104098
Suldal (1134) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Ritland
(Sist oppdatert 24.aug.2006)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Sand (1313-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 353619 Y-koord: 6594862
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en breelvavsetning mellom Ritlandsvatnet og Lågen og noen lavere elveterrasser mot elva. Snitt i breelvavsetningen viser steinrikt materiale, men usikker massesammensetning mot dypet. Avsetningen demmer for Ritlandsvatnet og krysses av riksvegen. Det er ingen uttak eller gode snitt i avsetningen som kan gi indikasjoner på kornstørrelsen. Forekomsten synes å være lite aktuell for store uttak av masser da det sannsynligvis er liten mektigheten over grunnvannsspeilet (2-3 meter).

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse
: Elveavsetning

Størrelse
Mektighet : 3.00 m. Areal : 406825 m2.
Volum : 1220475 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 15%
Dyrka mark : 85%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse