GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104100
Suldal (1134) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Torland
(Sist oppdatert 24.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Sand (1313-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 352698 Y-koord: 6594011
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten består av en breelvterrassepå 78-85 moh., og en lavereliggende elveterrasse, 65 moh. Materialet i avsetningen består av sand og grus med mye stein i toppen. Usikker sammensetning mot dypet. Avgrenset av fjell mot nord og Suldalslågen i sør og øst.
Det er ingen uttak eller snitt som viser materialsammensetningen. Deler av forekomsten kan være aktuell for masseuttak, men dette må undersøkes nærmere.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse
: Elveavsetning

Størrelse
Mektighet : 5.00 m. Areal : 217577 m2.
Volum : 1087887 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 20%
Dyrka mark : 80%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse