GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104102
Suldal (1134) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Bergjorda
(Sist oppdatert 24.aug.2006)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Sand (1313-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 354368 Y-koord: 6594521
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en breelvterrasse som i framkant er opp mot 15 meter høy, men med fjell i dagen flere steder i den nordre delen. Snitt i sør viser sand og grus med noe stein. Det er ingen snitt som viser lagdeling og sammensetning mot dypet. Deler av forekomsten, spesielt i den sørlige delen, kan være aktuell for masseuttak.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 5.00 m. Areal : 623035 m2.
Volum : 3115174 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 20%
Dyrka mark : 80%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse