GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104104
Suldal (1134) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Herabakka
(Sist oppdatert 24.aug.2006)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Sand (1313-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 353108 Y-koord: 6593751
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en breelvterrasse bygd opp til ca. 78 moh. Nordøst i avsetningen er det steinige masser. Bekkenedskjæring midt i forekomsten viser siltig materiale. Dette kan tyde på liten mektighet av sand og grus. Det er ingen uttak eller snitt i avsetningen som gir innsyn i massene på dypet. Deler av avsetningen kan være aktuell for uttak av masser.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 5.00 m. Areal : 191928 m2.
Volum : 959642 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 10%
Dyrka mark : 90%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse