GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104108
Suldal (1134) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Foss
(Sist oppdatert 24.aug.2006)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Sand (1313-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 350216 Y-koord: 6593770
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten består av en breelvterrasse 74 moh. og en elveterrasse 57 moh., med noen lavere terrassenivå mellom. I en vegskjæring øst i forekomsten er det grovt materiale med mye blokk og stein. Riksvegen krysser forekomsten. Det er tidligere tatt ut masser i et massetak i den østligste delen av forekomsten. Dette er nå nedlagt. Bare mindre deler av forekomsten synes å være aktuell for uttak av masser.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse
: Elveavsetning

Størrelse
Mektighet : 4.00 m. Areal : 154354 m2.
Volum : 617418 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 10%
Dyrka mark : 90%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 350851 Y-koord: 6593635

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Blokk : 5%
Stein : 20%
Sand : 35%
Grus : 40%


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse