GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104112
Suldal (1134) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Hiim
(Sist oppdatert 24.aug.2006)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Sand (1313-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 347408 Y-koord: 6595551
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en breelvterrasse bygd opp til ca. 70 moh. Grovt materiale av stein og blokk i toppflata, men sammensetningen mot dypet er svært usikker. Lite snitt i foten av terrassen viser siltige masser. Massetaket vest for hovedterrassen viser uryddig massesammensetning med vekslende lag av finsand og steinig grus. Grått belegg på materialet. Deler av forekomsten kan være aktuell for uttak av masser og bør undersøkes nærmere.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 5.00 m. Areal : 308376 m2.
Volum : 1541882 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Utdrevet massetak : 5% Blokk : 5%
Bebygd : 10% Stein : 10%
Dyrka mark : 85% Grus : 20%
Sand : 65%

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 347408 Y-koord: 6595551

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Blokk : 5%
Stein : 10%
Grus : 20%
Sand : 65%


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse