GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104116
Suldal (1134) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Hauge
(Sist oppdatert 08.sep.1997)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Sand (1313-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 346001 Y-koord: 6596648
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten består av breelvterrasse i høyde 56 moh. og flere lavereliggende elveterrasser ned mot Suldalslågen. Det er ingen massetak i forekomsten, men det er grusige masser i topplaget på flere av terrassene. Snitt i terrasseskråningene tyder på siltige masser mot dypet. Mektigheten av utnyttbar sand og grus er trolig svært begrenset. Forekomsten synes ikke å være interessant som ressurs på grunn av arealbruken, mye bebyggelse og veier og korngraderingen på massene.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse
: Elveavsetning

Litteratur Prøver og analyser


Denne utskriften ble generert 28.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse