GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104118
Suldal (1134) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Eide
(Sist oppdatert 24.aug.2006)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Sand (1313-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 344665 Y-koord: 6598029
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten ligger som en dalfylling i et gammelt dreneringsløp for Suldalslågen mellom elva og fjorden. Ravinering sør-øst i forekomsten tyder på siltige masser. Snitt i høyeste nivå viser sand/grus i toppen av avsetningen. Mektigheten av sand og grus over silt er trolig begrenset slik at forekomsten har liten betydning. Tidligere massetak er utplanert og tilbakeført til dyrkajord. Gårdbrukeren opplyser at det ligger opp til 2 meter leire over grusmassene. Forekomsten er bebygd og derfor lite aktuell for videre masseuttak.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Haug/rygg
: Dalfylling

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Grus : 20%
Sand : 75%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse