GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104124
Suldal (1134) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Grov
(Sist oppdatert 24.aug.2006)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Sand (1313-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 348739 Y-koord: 6594862
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten består av breelv-/elveterrasser i tre nivåer. Høyeste nivå 69 moh. Snitt i øverste terrasseskråningen viser lagdelt sand og grus. Massesammensetningen varierer betydelig innen forekomsten. Siltige partier i vestkant. Forekomsten er den største i nedre delen av Suldal. Det er ingen uttak i forekomsten som sannsynligvis er for finkornig til å være en viktig byggeråstoffressurs, men forekomsten bør undersøkes nærmere for å få en sikrere oversikt over dette.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse
: Elveavsetning

Størrelse
Mektighet : 7.00 m. Areal : 268760 m2.
Volum : 1881320 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Skog : 20% Stein : 5%
Dyrka mark : 80% Grus : 30%
Sand : 65%

Litteratur Prøver og analyser


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse