PUKKDATABASEN

Forekomstområde 104138
Suldal (1134) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Norsk Stein
(Sist oppdatert 24.nov.2015)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Vindafjord (1213-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 333023 Y-koord: 6585739
Ressurs
Råstoffbetydning : Internasjonal betydning
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Granodioritt
Virksomhet : Brudd

Kartleggingsgrad

:

Forekomsten er kartlagt i detalj

Beskrivelse
Forekomsten ble startet med prøvedrift i 1988. Formålet var eksport til Tyskland, England og Danmark. De første åra lå produksjonen på ca. 400 000 tonn. I 1999 ble det foretatt ny prøvetaking av forekomsten i forbindelse med pukkundersøkelser i Rogaland. Området nord for daværende brudd ble kartlagt og prøvetatt m.h.t. bergartssammensetning og mekaniske egenskaper. Dominerende bergart er en granodioritt med myllonittisk tekstur og med normalt gode mekaniske egenskaper. Bruddet drives i dag med fem pallhøyder hver på 12 meter. Planen er å gå mot dypet i nåværende bruddområdet før man utvider mot nord. Produksjonen er på ca. 4 mill. m3. Med oppgradering og fornying av foredlingsanlegg og utskipningshavn forventes produksjonen å øke til 8-10 mill. tonn i løpet av noen år.

Bilder
1. Flyfoto over forekomsten

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 332158 Y-koord: 6585041

Betydning : Internasjonal betydning
Dom. bergart : Granodioritt
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak

Bilder
1. Uttaket sett fra sjøsiden.
2. Oversikt over bruddet sett mot nord.
3. Produksjon- og utskipningsområdet sett i motlys mot sør.

Massetak 2

Markeringspunkt: Koordinater mangler

Betydning :
Dom. bergart : Granodioritt
Driftsforhold : Aktivt/tidligere aktivt massetak


Denne utskriften ble generert 22.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse