GRUSDATABASEN

Forekomstområde 106411
Tysnes (4616) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Onarheim
(Sist oppdatert 05.sep.2004)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Husnes (1214-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 311648 Y-koord: 6650529
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten består av breelvterrasser i ulike nivå på østsida av Onarheimselva. Den øverste (nordlige) delen av forekomsten har liten mektighet og fjellet stikker frem flere steder. I den nedre delen av forekomsten er det et massetak som viser sorterte lag av sand og grus. Her er mektigheten >5 m. Denne delen av forekomsten volumberegnes.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 4.00 m. Areal : 28125 m2.
Volum : 112498 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Dyrka mark : 100% Stein : 5%
Grus : 25%
Sand : 70%

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 311587 Y-koord: 6650371

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Grus : 25%
Sand : 70%


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse